WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH

ORGANIZOWANYCH PRZEZ WER-TOUR

I. Zasady ogólne

1.1 Poniższe warunki stanowią składnik zlecenia imprezy turystycznej.

1.2 WER-TOUR będzie świadczyć usługi zgodnie z warunkami określonymi w ofercie imprezy.

1.3 Dokonywanie zmian lub modyfikacji możliwe jest tylko za zgodą zamawiającego i WER-TOUR

II. Zawarcie umowy

2.1Osoba podpisująca zlecenie, przyjmuje odpowiedzialność dotrzymania warunków umowy również w imieniu zgłoszonych uczestników imprezy.

2.2 Zamawiający zawierając zlecenie, deklaruje, że stan zdrowia Jego i Podopiecznych pozwala na wzięcie udziału w imprezie turystycznej.

III. Odstąpienie od umowy

3.1 WER-TOUR zastrzega sobie prawo odwołania wycieczki (imprezy ), jeżeli przeprowadzenie jej jest utrudnione lub niebezpieczne z przyczyn niezależnych od

WER-TOUR.

3.2 Impreza może być odwołana w przypadku nie zebrania się grupy

3.3 W przypadku odstąpienia od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO (bez względu na przyczynę) WER-TOUR potrąca od pełnej ceny opłatę:

  • 30% powyżej 30 dni przed planowaną datą wyjazdu

  • 50% ceny powyżej 14 dni przed planowaną datą wyjazdu

  • 100% ceny w terminie 7 dni i krócej przed planowaną datą wyjazdu

IV. Warunki płatności

4.1 ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się wpłacić zadatek w wysokości i w formie określonej w ofercie imprezy, pozostała należność winna być wpłacona w terminie podanym również w ofercie imprezy (nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem imprezy).

4.2 W przypadku kiedy zakup imprezy dokonywany jest później niż 30 dni przed wyjazdem, ZAMAWIAJĄCY wpłaca całą kwotę.

4.3 Za zrealizowaną imprezę WER-TOUR na życzenie klienta, wystawia fakturę VAT marża

V .Realizacja umowy

51. W czasie trwania imprezy ZAMAWIAJĄCY ma prawo do wszystkich świadczeń określonych w programie imprezy.

5.2 ZAMAWIAJĄCY/uczestnik/opiekun zobowiązany jest do pokrycia kosztów wyrządzonych szkód w trakcie trwania imprezy w miejscu ich powstania .

5.3 W sprawach nieuregulowanych warunkami obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

Biuro Podróży na podstawie zawartej z Signal Iduna Polska TU S.A. Umowy generalnej ubezpieczenia nr 204629 z dnia 01.06.2015r. zawiera ubezpieczenia na rzecz klientów uczestniczących w zorganizowanych imprezach krajowych. Rodzaj i zakres ubezpieczenia przedstawiony jest w umowie uczestnictwa/umowie zgłoszenia udziału w imprezie turystycznej.

Wpis do rejestru organizatorów turystyki nr 23/08 prowadzony przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Gwarant Ubezpieczeniowy Signal Iduna nr M 207788